ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ข้อมูลของโรงเรียน
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletตราประจำโรงเรียน
bulletข้อมูลทั่วไป
dot
สาระน่ารู้
dot
bulletเงื่อนลูกเสือ
dot
E - Mail
dot
bullethotmail
bulletyahoo
dot
แนะนำเว็บ
dot


ThaiWBI


ข้อมูลทั่วไป

 

     ปรัชญา : คุณธรรมนำหน้า  ส่งเสริมกีฬา  วิชาเป็นเลิศ.

    คำขวัญ วิริเยน ทุกฺขมจฺ  เจติ.                          

                      บุคคลล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร


   วิสัยทัศน์ : 

                  " จัดการศึกษามีคุณภาพ "

     นโยบาย

         
     1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

          4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

          5. พัฒนาสถานศึกษาทั้งระบบ(ระบบนิเทศการศึกษา  ระบบบัญชีของสถานศึกษา  รวมทั้งระบบการจัดการ  การพัฒนาบุคลากร  ระบบติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล)ให้มีความเข้มแข็ง  มีการบริหารจัดการอย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

          6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนในสังคม

   เป้าหมาย :

          1. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

          2. ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ

          3. ผู้เรียนมีความสามารถคิด วิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ

          4. สถานศึกษามีครู และบุคลากรทางการศึกษาพอเพียงตามเกณฑ์ และมีคุณภาพที่จะจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน

          5. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของครู เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการสอนและการจัดการศึกษา

          6. สถานศึกษามีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือของผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้แก่ตนเอง  นำไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

          7. การจัดการศึกษาประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะนำไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพ

          8. สถานศึกษามีความเข้มแข็งพร้อมรับการกระจายอำนาจ

          9. ท้องถิ่นและภาคเอกชน รวมทั้งองค์กรสังคมอื่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาและระดมทรัพยากรอย่างกว้างขวางในรูปแบบหลากหลายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนอนุบาลดวงใจแม่ 462/83 หมู่1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84210
Webmaster : solot_@hotmail.com : solots@truemail.co.th โทรศัพท์ 077-250302